Оглас за пријем у радни однос - 4 (четири) виша физиотерапеута

ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ РАДНИКА Д.О.О. КРАГУЈЕВАЦ
ДИРЕКТОР
БРОЈ:
ДАН:
КРАГУЈЕВАЦ

На основу члана 23. Одлуке о вршењу оснивачких права над Застава Заводом за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац бр. 3047 од 21.09.2022. године - пречишћен текст, члана 7. - 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС,“ бр. 96/19, 58/20 Анекс I), Прaвилника o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa у ЗAСTAВA ЗЗЗР дoo Крaгуjeвaц  („Сл. инфoрмaциja ЗAСTAВA ЗЗЗР дoo Крaгуjeвaц“, бр. 1/2018.,  бр. 2/2018., бр. 4/2018, бр. 3/2019. бр. 6/2019., бр. 4/2020,  бр. 6/2020  бр. 7/2021, бр. 1/2023, бр. 5/2023, бр. 11/2023 и бр. 1/2024) и Одлуке директора бр. 725 од 21.02.2024. године, директор Застава Завода за здравствену заштиту радника д.о.о Крагујевац расписује:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

4 (ЧЕТИРИ) ВИША ФИЗИОТЕРАПЕУТА, на одређено време, због повећаног обима посла, са пуним радним временом, на период од шест месеци.

Услови за обављање послова:
-    Високо образовање на основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.;
-    Положен стручни испит;
-    Лиценца;
-    Најмање шест месеци радног искуства у звању вишег, односно струковног физиотерапеута.

Као доказ о испуњености услова кандидат је дужан да уз пријаву достави:
•    Пријаву на конкурс (својеручно потписану);
•    Кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
•    Оверену фотокопију дипломе;
•    Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
•    Оверену фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа;
•    Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
•    Оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС;
•    Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених;
•    Оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
•    Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за радно место на које се прима.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је осам (8) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Огласа у публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена кандидатима.

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:  

Застава Завод за здравствену заштиту радника д.о.о. Крагујевац
Ул. Др Михајло Мика Марковић бр. 1
34000 Крагујевац
Са назнаком: ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОСЗЗЗЗР доо Крагујевац
ДИРЕКТОРКА

др Нада Миловановић, спец. соц. мед.