ПРЕГЛЕД КАДРОВА У ЗАСТАВА ЗЗЗР доо, на дан 30.06.2024.Укупан број запослених (по основу уговора о раду) у ЗАСТАВА ЗЗЗР доо Крагујевац на дан 30.06.2024. године је 184, од тога 175 на неодређено време и 9 на одређено време.

Укупно запослених у примарној здравственој заштити: 162

трајно уговорених - на неодређено време - 161

 • 116 здравствених радника (44 лекара и 72 мед. техничара)
 • 1 дипломирани фармацеут - специјалиста токсикологије 
 • 2 здравствена сарадника - дипломирани психолози
 • 42 нездравствена радника
привремено уговорених, по Инструкцији МЗРС, на одређено време - 1

 • 1 здравствени радник, медицински техничар у Одељењу опште медицине (запослен на неодређено)

Укупно запослених у специфичној здравственој заштити - 22

 • 18 здравствених радника (од којих 3 лекара и 15 мед. техничара)
 • 2 здравствена сарадника
 • 2 нездравствена радника

         Напомена: од тога су 1 лекар и 2 медицинска техничара уговорени као замена уговорених радника.

Укупно запослених - 184

 • здравствених радника - 135
 • специјалиста токсикологије - 1
 • здравствених сарадника - 4
 • нездравствених радника - 44
Укупан број радно ангажованих по другим основима:

 • по основу Уговора о допунском раду - 4
 • по основу Уговора о делу - 0
 • по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова - 3
 • по основу обављања приправничког стажа - 1
 • стручна пракса - 1
 • по Уговору са НСЗ Моја прва плата - 5
Укупно: 14

                                                                                                       СВЕГА УКУПНО: 198