Организација ЗАВОДА  постављена је тако да буду задовољени основни принципи које дефинишу Закон о здравственој заштити, Закон о безбедности и здрављу на раду као и Међународна конвенција о Службама медицине рада. У погледу врста здравствених установа у потпуности је отпоштован Закон о здравственој заштити који дефинише делатност здравствених установа у статусу ЗАВОДА  и даје могућност да се овај оснива и за здравствену заштиту радника.

 - Макро организациону структуру Завода чине:

1.      Служба опште медицине и гинекологије која се обавља преко изабраног лекара:
1.1. Одељење опште медицине
1.2. Одсек гинекологије
 
2.      Служба за медицину рада
2.1.    Одсек за превентивне прегледе и оцену радне способности
2.2.    Одсек за саобраћајну медицину
2.3.    Одсек за хигијену рада и процену професионалног ризика
2.4.    Одсек за радиолошку заштиту
 
3.      Служба за специјалистичко-консултативну делатност
3.1.    Одсек физикалне медицине и рехабилитације
3.2.    Интерна медицина
3.3.    Офталмологија
3.4.    Оториноларингологија
3.5.    Психијатрија
3.6.    Дерматологија
3.7.    Алергологија
3.8.    Радиологија
 
4.      Служба за лабораторијску дијагностику
5.      Одсек социјалне медицине и информатике
 
6.      Служба за правне и економско финансијске послове
6.1    Одељење за правне, кадровске и опште послове
6.2    Одељење за економско финансијске послове
6.3    Одсек за економске послове (набавка, продаја и обрачун зарада)
6.4    Одсек за финансијске послове
 
7.    Служба за техничке послове
7.1. Одсек за одржавање објеката и опреме
7.2. Одсек за транспорт и одржавање возила
7.3. Одсек за одржавање хигијене и вешерај
 
- Служба за општу медицину и гинекологију је смештена на три локације – на матичној локацији Косовска бр. 4 делатност обавља  опште медицине и одсек за гинекологију преко изабраних лекара  
Општа медицина бр. тел . – картотека
    
034 617 0 280  
 
Гинекологија
    
034 617 0 239 
 
- Здравствена станица Филип Кљајић делатност опште медицине обавља у Улици Драгослава Срејовића бр.56 , са Амбулантом ЗВЕЗДА у Улици Милице Миљојковић бб
бр. тел . картотека:  034/335-759
  
Амбуланта ЗВЕЗДА  - бр. тел. картотека:
 
Служба медицине рада своју делатност обавља у објекту на матичној локацији Косовска бр.4
бр. тел . – картотека     034 617 0 251
 
Служба специјалистичко консултативне медицине смештена је у објекту на матичној локацији Косовска бр.4 , са интернистом у објекту Филип Кљајић у Ул. Драгослава Срејовића бр.56
 
У оквиру Сектора организовани су следећи Кабинети:
 
- Радиологија – приземље објекта на матичној локацији
Сестра шалтер – 034 617 0 232
                                 
- Очни кабинет -  II спрат објекта на матичној локацији
Ординација – 034 617 0 257
                                  
 - Дерматовенеролошки кабинет - II спрат објекта на матичној локацији
Ординација – 034 617 0258
                                
- ОРЛ Кабинет -  II спрат објекта на матичној локацији
Ординација – 034 617 0 256
                                 
- Одсек физикалне медицине и рехабилитације ( РH ) - приземље објекта на матичној локацији
Физикална картотека – 034 617 0 227
 
- Психијатријски кабинет - I спрат објекта на матичној локацији
сестра - 034 617 0 235
сестра - 034 617 0 236
 
- Алерголошки кабинет -  I спрат објекта на матичној локацији
                            
- Служба лабораторије своју делатност обавља на  I спрату објекта на матичној локацији и објекту здравствене станице Филип Кљајић
картотека – 034 617 0 255
лабораторија Филип Кљајић 034 617 0 286
                                                                  
- Служба за правне и економско – финансијске послове своју делатност обавља у објекту на матичној локацији
Шеф Одељења за правне, кадровске и опште послове - 034 323-499
Шеф Одељења за економско финансијске послове - 034 323-499
Правна служба- 034 617 0 263
Књиговодство  - 034 617 0 262
Благајна           - 034 617 0 264
Набавка           - 034 617 0 278
                                 
- Служба за техничке и друге послове своју делатност обавља у објекту на матичној локацији
Руководилац  - 034 617 0 279
Одржавање    - 034 617 0 207
Возачи           - 034 617 0 212