Психијатрија

,,Живот треба волети више од његовог смисла”
                                                                                                  Ф.М.Достојевски

Свака особа је јединствено, непоновољиво биће и зато ми бирамо приступ који човека посматра као индивидуу, као целовитост тела, ума и духа , а ментално здравље посматрамо као резултат равнотеже између физичког, психичког, емоционалног, социјалног и духовног аспекта . Уважавајући индивидуалност сваког појединца креирамо индивидуалне терапијске програме и циљеве.

Наш стручни тим који чине лекари специјалисти психијатрије, психолози, социјални радник и медицинске сестре- техничари, посвећени су циљу да се кроз заједнички рад, превентивне и терапијске активности унапреди ментално здравље одраслих.

Подручја деловања:

- Анксиозни поремећаји:
- Панични поремећаји
- Агорафобија
- Генерализовани анксиозни поремећај
- Социјална фобија
- Специфичне фобије
- Сепарациони анксиозни поремећај
- Опсесивно компулзивни поремећај
- Акутна стресна реакција
- Пострауматски стресни поремећај
- Поремећај прилагођавања
- Анксиозно-депресивни поремећаји
- Поремећаји личности
- Поремећаји расположења
- Психотични поремећаји
- Болести зависности
- Психоорганске синдроме
- Деменције
- Консултативни прегледи за службу медицине рада

У реду је осећати напетост, забринутост, страх, тугу, безвољност, умор, тешкоће са спавањем, незадовољство, усамљеност… Уколико наведене тегобе ремете ваше свакодневно функционисање, потражите помоћ нашег стручног тима!Тим службе за психијатрију чине:

1. Др Драгана Шурлан, психијатар, психотерапеут-саветник системске породичне психотерапије
2. Др Биљана Јевремовић, психијатар
3. Мираш Чукић, психолог
4. Наташа Кордик, психолог
5. Невена Васовић, соц.радник
6. Дафина Радојковић, мед.сестра-техничар
7. Славица Милованчевић, мед.сестра-техничарСоцијални радник

Још од 1959. године када је у Србији уведен социјални рад у здравству, социјални радници представљају важне чланове тима у раду са особама са различитим психичким тешкоћама кроз социјалну рехабилитацију, интервенције у кризним ситуацијама и оспособљавање за функционисање у свакодневном животу, али и кроз многе друге облике помоћи и подршке које олакшавају пацијентов повратак у средину и друштво. Социјални рад је настао као израз потребе постојања посредника који би помагао лекару да се боље упозна са пацијентом, а истовремено помагао и пацијенту и његовој породици.

Социјани радник у специјалистичкој служби, на одељењу психијатрије је специјализован за учешће у превенцији, лечењу и рехабилитацији душевних болести, уз нарочито посвећивање пажње породичним, срединским, културолошким и другим факторима који могу имати улогу у настанку и развоју психијатријских поремећаја.

Социјални радници имају важну улогу у побољшању менталног здравља и у ишодима лечења менталних поремећаја. Њихове вештине, као и њихов фокус на персонализацију и опоравак могу да омогуће људима да направе позитивне ишоде у лечењу, као и само-промене. Социјални радници су обучени да раде у партнерству са људима који користе њихове услуге, као и са њиховим неговатељима, како би на заједнички начин пронашли пут ка оздрављењу. Социјални рад има битну улогу у пружању и одржавању квалитетне ментално-здравствене услуге. Квалитетан социјални рад може трансформисати животе људи који имају различите менталне проблеме. Заједно са другим члановима мултидисциплинарног тима играју кључну улогу у идентификацији и приступу локалним услугама које задовољавају потребе људи и помажу у смањењу ризика од криза што доводи до побољшања менталног здравља пацијената.

Социјални радник у Заводу узима социјалну анамнезу у сврху тимске процене менталног стања пацијента И прављења плана лечења:
- израђује извештаје и даје мишљење о социјалном статусу пацијента
- прати социјално стање појединца или групе
- саветује појединца или групу
- истражује и извештава у случајевима злостављања и занемаривања
- вођа је Тима за превенцију и збрињавање особа изложених родно заснованом насиљу
- сарађује са Центром за социјални рад и другим релевантним институцијама
- врши социјалну анкету у породици, школи или код послодавца и пише извештаје
- обавља социотерапијски третман
- врши прикупљање хетероанамнестичких података на терену
- врши сарадњу са стручњацима и службама у области социјалне заштите, здравствене заштите, као и са стручњацима других профила и институција
- учествује у изради процедура за збрињавање пацијената са социјалном проблематиком
- учествује у редовним И повременим састанцима тима терапеута ( соц.радник, психијатар, психолог, педагог И др.) у циљу усаглашавањаставова за даљи третман
- врши посету породици или послодавцу пре повратка пацијента са лечења
- учествује у процесу континуиране едукације

Социјални радник у Заводу обезбеђује индивидуалну и групну социотерапију, вођење случаја, заступање, ресурсе, планирање и превентивну едукацију.


Невена Васовић - дипл. педагог, социјални радник