ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЦЕЛОКУПНОГ РАДНО АКТИВНОГ СТАНОВНИШТВА НА НИВОУ ШУМАДИЈСКОГ ОКРУГА
 

- Сагласно Програму Светске здравствене организације, Статутом дефинисаној делатности , а у циљу освајања нових активности и подизања нивоа постојећих, дефинишу се следећи правци развоја ЗАВОДА :
 
1. Техничко осавремењивање
 
- ЗАВОД располаже комплетном медицинском и другом опремом за обављање делатности у укључујући ултразвучну дијагностику, мамографију.
 

2. Увођење система менаџмента квалитететом и акредитација здравствене установе.
 

3. Лиценце Завода

Завод има следеће лиценце

    За обављање послова безбедности и здравља на раду
    За обављање радијационе делатности у области рентген дијагностике

4 лица имају уверења за обављање послова БЗР