Општа медицина

Законом о здравственом осигурању дефинисано је питање изабраног лекара из области опште медицине или медицине рада, гинекологије, педијатрије и  стоматологије.

 

Изабрани лекар опште медицине

 

Како изабрати лекара

Процедура за избор лекара је једноставна, а за регистрацију је потребна оверена нова здравствена књижица и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је попунити формулар који можете пронаћи на било ком шалтеру.
Образац – Изјава о избору  о промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, о којих један  добија пацијент, један остаје код изабраног лекара, један се шаље матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање. Лекар се бира на годину дана, по истеку овог периода, уговор се аутоматски  продужава уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара.

Пре истека каледарске године, пацијент може да промени изабраног лекара ако промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од 6 месеци, али и из других оправданих разлога.

 
Због чега је важно изабрати лекара

Изабрани лекар брине о свим сегментима здравља пацијента. Увек је у току са његовим здравственим стањем. Код изабраног лекара прегледи се могу заказати телефоном и на тај начин избећи чекање.

Заказивање
 1. Преко апликације ,,Изабрани доктор“
 2. Позивом кол центра на бројеве телефона 6170230 или 6170259
 3. Личним доласком у амбуланту у смени када изабрани лекар ради
Изабрани лекар је упознат са претходним здравственим стањем и факторима ризика по здравље пацијента, са његовим начином живота, добрим и лошим навикама. Предочава му до којих болести лоше навике могу да доведу, а уколико евентуално постоји неко обољење, континуирано прати развој болести и лечи је.

Изаберите свог лекара опште медицине који ће Вас пратити и коме ћете веровати, јер он ће бити чувар Вашег здравља и уз Вашу сарадњу бити бржи од сваке болести.


Дужности изабраног лекара

Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу осигураниковог здравља; обавља прегледе и дијагностику која је неопходна; одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења; упућује осигуранике на амбулантно-специјалистичке прегледе или на стационарно лечење; прописује лекове и медицинска средства као и одређене врсте медицинско - техничких помагала; води прописану медицинску документацију о здравственом стању и лечењу осигураника; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, односно инвалидности; утврђује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде; утврђује потребу пратиоца за време путовања; утврђује потребу одсуствовања са посла ради неге члана уже породице; даје налаз и мишљење о осигураниковом здравственом стању на основу кога се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству.

Дужности пацијента

У остваривању здравствене заштите, пацијент је дужан да се придржава општих аката здравствене установе, приватне праксе, организационе јединице високошколске установе здравствене струке која обавља здравствену делатност и других правних лица која обављају оређене послове из здравствене делатности, о условима боравка и понашању у њима!Прегледе у служби опште медицине обављају


 1. др Јасмина Ивошевић Јевтић, спец. опште медицине - мс Јелена Тврдишић
 2. др Весна Ђорђевић, спец. медицине рада - мс Рајка Пантелић
 3. др Нада Антонијевић, спец. опште медицине - мс Мира Мајсторовић
 4. др Нада Марковић, спец. опште медицине - мс Драгица Радуловић
 5. др Љиљана Симовић Томовић, доктор медицине - мт Вукојица Јанковић
 6. др Мирјана Маринковић, спец. опште медицине - мс Гордана Татарин
 7. др Љиљана Ђурић, спец. опште медицине - мс Соња Лукић
 8. др Биљана Делић, спец. опште медицине - вмт Марија Огњановић
 9. др Биљана Вељковић, спец. опште медицине - мс Наташа Андрић
 10. др Иван Милошевић, спец. опште медицине - мс вмт Светлана Бишевац
 11. др Гордана Павловић, доктор медицине - мс Данијела Скорупан
 12. др Наталија Делић, доктор медицине - мс Јелена Лукић
 13. др Светлана Петровић Павић, доктор медицине - вмт Сања Карајовић

Интервенција у служби опште медицине

 1. смт Тамара Милутиновић, главна сестра опште медицине
 2. смт Марија Јовановић
 3. вмт Милош Матијашевић
 4. мс Гордана Васиљевић
 5. мт Весна Томашевић
 6. мт Надежда Павловић
 7. мт Александар Ћирковић

Здравствена станица „Филип Кљајић“

   

 1. др Нада Стојановић, спец. опште медицине - мс Јасна Гајовић
 2. др Мирослава Благојевић, спец. медицине рада - мс Весна Исаковић
 3. др Емилија Драгојевић, спец. медицине рада - мс Јасмина Лабудовић
 4. др Наташа Марковић, доктор медицине - мс Гордана Бишевац
 5. др Ана Младићевић, спец. опште медицине - мс Бранка Зечевић
 6. др Ивана Џудовић, доктор медицине - смт Владимир Јовановић

Интервенција у служби опште медицине

 1. смт Ивана Стефановић, главна сестра амбуланте Филип Кљајић
 2. мт Дарко Коцић

Амбуланта ,,Црвена Звезда“


 1. др Весна Димитријевић