Органи Завода

ДИРЕКТОРКА

Др Нада Миловановић, специјалиста социјалне медицине

Заступа Друштво и води послове друштва у складу са законом, оснивачким актом и одлукама Скупштине Друштва; одговара за законитост рада Друштва и реализацију одлука оснивача; утврђује предлог програма пословања и програм коришћења средстава из буџета Града и одговоран је за њихову реализацију; предлаже финансијске извештаје и одговаран је за тачност истих; спроводи долуке Скупштине Друштва; доноси акт о систематизацији; доноси друга општа и појединачна акта у складу са законом; врши и друге послове иодређене законом и овом одлуком.

Скупштина Друштва

Мира Баста, дипл. економиста  - председник
Др Александар Ракетић, доктор медицине - члан
Др Александар Златић, спец. радиологије - члан


Скупштина Друштва:
 • доноси измене оснивачког акта
 • доноси годишњи програм пословања и програм коришћења средстава из буџета Града
 • усваја финансијске извештаје, као и извештаје интерног ревизора ако су били предмет ревизије
 • надзире рад директора и  усваја извештаје директора о раду Друштва
 • одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва
 • одлучује о статусним променама, променама правне форме и промени делатности друштва
 • доноси одлуку о повезивању Друштва са другим друштвима
 • доноси одлуку о приступању других чланова Друштву уз уношење улога
 • одлучује о расподели добити и начину покрића губитка
 • доноси одлуку о отуђењу имовине која припада Друштву
 • доноси одлуку о давању у закуп имовине која припада Друштву
 • даје сагласност на акта о унутрашњој организацији и систематизацији послова
 • именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад, односно начела за утврђивање те накнаде
 • именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад
 • одлучује о покретању поступака ликвидациције као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка
 • именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника
 • доноси пословник о свом раду
 • одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу из члана 167 закона о привредним друштвима
 • може да утврди право на накнаду и висину накнаде за чланове Скупштине Друштва
 • врши друге послове и одлучује о другим питањима утврђеним законом и оснивачким актом

 

Image