Стручни органи

1. СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ


2. СТРУЧНИ САВЕТ

Стручни савет је саветодавни орган директора и Скупштине друштва Застава Завода за здравствену заштиту радника Крагујевац и састаје се најмање једном у три месеца.

Стручни савет чине:

 • Др Оливера Радовановић, спец. интерне медицине - председница;
 • Др Мирјана Маринковић, специјалиста опште медицине;
 • Др Нада Антонијевић, специјалиста опште медицине;
 • Др Татјана Левајац, спец. интерне медицине;
 • Др Вела Јовановић, спец. клиничке биохемије;
 • Др Славица Савић, спец. мед. рада;
 • Др Вера Радосављевић, спец. мед. рада.
У раду стручног Савета учествује и Главна сестра Завода.

Задаци Стручног савета су:

 • Разматра и одлучује о питањима стручног рада Завода
 • Доноси годишњи програм унутрашње провере квалитета стручног рада у Заводу до 31. децембра текуће године за наредну годину
 • Прати спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Заводу
 • Предлаже мере за унапређење квалитета стручног рада у Заводу
 • Сачињава годишњи извештај о спровођењу унутрашње провере квалитета стручног рада у Заводу, који доставља директору Завода до 31. јануара текуће године за претходну годину
 • Доноси годишњи план унапређења квалитета стручног рада, као и годишњи план стручног развоја Завода, који доставља директору и комисији за унапређење квалитета здравствене заштите до 15. фебруара текуће године
 • Доноси предлог годишњег плана стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника до 01. септембра текуће године за наредну годину
 • Обавља и друге послове утврђене позитивним прописима

3. КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

 • Др Татјана Миљковић, специјалиста гинекологије и акушерства, шефица одељења за гинекологију - председница;
 • Др Биљана Јевремовић, специјалиста психијатрије - заменица председнице;
 • Др Љиљана Симовић Томовић, др медицине - чланица;
 • Др Ивана Џудовић, др медицине - чланица;
 • Владимир Јовановић, виши медицински техничар - члан;
 • Ивана Стефановић, виша медицинска сестра - чланица;
 • Весна Димитријевић, виша медицинска сестра - чланица.

4. ЕТИЧКИ ОДБОР

 • Др Вела Јовановић, спец. клиничке биохемије, председница;
 • Др Драгана Шурлан, специјалиста психијатрије, заменица председнице;
 • Прим. др Велина Петковић, специјалиста медицине рада, субспецијалиста алергологије, чланица;
 • Др Љиљана Ђурић, спец. опште медицине, чланица;
 • Др Славица Ђорђевић, спец. дерматовенерологије, чланица;
 • Милица Илић, дипл. правник, запослена у РФЗО - у Крагујевац, чланица;
 • Светлана Петронијевић, дипл. правник, запослена у Градској управи за друштвене делатности Града Крагујевца, чланица.